Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Checklist: Verkoopklaar maken van een bedrijf

Bij een bedrijfsoverdracht is het de kunst om de potentie van het bedrijf zo goed mogelijk in beeld te brengen ťn te verankeren in de organisatie. Als u niet alleen klanten, gebouwen en machines verkoopt, maar ůůk een goed geoliede organisatie, kunt u uw bedrijf tegen de gunstigste prijs verkopen. Ondernemers die onderstaande checklist doorlopen, krijgen snel inzicht in de mate waarin hun bedrijf optimaal verkoopklaar is.

Markt en klanten
Intellectuele Eigendom
Leiderschap
Strategie en beleid
FinanciŽn
Processen
Personeel en Organisatie
Besturing, Informatie en Communicatie

Markt en klanten
- Maakt een marketing/verkoopplan onderdeel uit van uw businessplan? In dit plan kunnen de Product Marketing Combinaties (PMC) worden benoemd. Geef vervolgens per PMC aan met welke instrumenten de producten worden gepromoot. Andere aspecten in dit plan: het verzorgingsgebied van de organisatie (provincie, Nederland, Europa, delen van de wereld) en de doelgroep.
- Is het klantenbestand inzichtelijk en up-to-date? Gegevens moeten bij voorkeur toegankelijk zijn via een klantenbeheersysteem (CMR).
- Wat is op dit moment de levensverwachting voor uw huidige producten en/of diensten? Als de producten/diensten aan het einde van hun levenscyclus zijn, heeft dit een negatief effect op de verkoopprijs van uw onderneming.

Intellectuele Eigendom
- Is de concurrentiepositie veiliggesteld met een waterdichte merkenregistratie? Bezoek eventueel de officiŽle site van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int) om dit alsnog in orde te maken.

Leiderschap
- Wie bepaalt de koers van de onderneming? Ook de managementlaag die onder de directeur/eigenaar functioneert, moet betrokken zijn bij de vorming van een strategie en het beleid voor de komende drie tot vijf jaar. De koersbepaling is dan verankerd in de organisatie.
- Is er een middenkader dat de organisatie kan aansturen? Met jaarplannen kan de uitvoering van de strategie eveneens bij het middenmanagement neergelegd worden.

Strategie en beleid
- Wie heeft kennis van de koers van de onderneming? Visie en ambitieniveau behoren bij voorkeur niet exclusief tot het kennisdomein van de directeur/eigenaar. De koers dient verwoord in een heldere en meetbare strategie, die is vastgelegd in een businessplan.
- Wordt de strategie geŽffectueerd door middel van jaarplannen? Ofwel: er moet een strijdplan zijn voor de uitvoering van geformuleerde ambities.

FinanciŽn
- Geeft uw huidige administratie een helder inzicht in de verschillende kosten en baten per organisatieonderdeel/business unit?
- Is er een meerjarenperspectief (lees: een begroting voor de komende vijf jaar)? Zoín meerjarenperspectief is de financiŽle vertaling van de plannen zoals geformuleerd in het businessplan en is dan ook het fundament onder dit plan.
- Is er een investeringsraming, met uw businessplan als uitgangspunt? Daarin moet rekening worden gehouden met de noodzakelijke investeringen ten aanzien van gebouwen, machines, maar ook met investeringen ten aanzien van ICT en licenties.
- Is er een liquiditeitenprognose voor de komende vijf jaar? Deze moet een overzicht geven van de benodigde liquide middelen om de onderneming te laten functioneren.
- Zijn de verschillende kostprijzen van de producten en/of diensten inzichtelijk? Uw onderneming kan hiervoor gebruikmaken van bijvoorbeeld de methodiek van de integrale kostprijs en/of Activity Based Costing.

Processen
- Zijn alle processen in de organisatie beschreven? Dit geldt zowel voor de kernprocessen (primaire processen als verkoop, productie, aflevering) maar ook voor de ondersteunende processen. Zoals bijvoorbeeld administratieve handelingen en personeelszaken.
- Zijn de processen (iso-)gecertificeerd? Dit als waarborging en of fundament onder de organisatie.
- Zijn er heldere afspraken gemaakt met de leveranciers van goederen en/of diensten? Afspraken dient u vast te leggen door middel van overeenkomsten waarin niet alleen de prijs wordt opgenomen, maar ook andere kwantitatieve (bestelhoeveelheden, kortingspercentages) en kwalitatieve eisen (kwaliteit, vorm, producteigenschappen).

Personeel en Organisatie
- Zijn alle arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastgelegd? En zijn de beloningsschalen conform de geldende CAO/Arbeidsvoorwaardenregeling toegepast?
- Zijn alle taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van medewerkers formeel vastgelegd in functiebeschrijvingen? Worden er jaarlijks functioneringsgesprekken gehouden en worden deze eveneens schriftelijk vastgelegd?
- Is personeelsinformatie beschikbaar voor directie en MT? Het is van belang dat de benodigde personele capaciteit, het ziekteverzuim, de verlofregistratie en urenregistratie worden vastgelegd/geregistreerd.
- Zijn de personeelsdossiers op orde en voldoen ze aan de daarvoor gestelde wettelijke eisen?
- Voldoet uw onderneming aan de arboregels? Is de bedrijfshulpverlening goed georganiseerd en is er (bij meer dan 25 werknemers) een risico-inventarisatie en -evaluatie opgesteld?

Besturing, Informatie en Communicatie
- Is de ICT-omgeving betrouwbaar, veilig en up-to-date? Worden er regelmatig backups gemaakt van de bedrijfsbestanden?
- Is de kennis binnen uw organisatie gewaarborgd? Op een intranetsite of een gemeenschappelijke locatie op de server kan relevante kennis/informatie of bestanden categorisch worden opgeslagen.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites