Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Management Buy Out (MBO)

Van een Management Buy Out (MBO) is sprake als een bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door eigen manager(s) van de betreffende onderneming. MBO's komen steeds meer voor bij gebrek aan opvolging vanuit de familie of als alternatief voor de verkoop aan derden. Een veel voorkomend knelpunt bij een MBO is de financiering.

Overwegingen voor een Management Buy Out
Voor- en nadelen van Management Buy Out
Financiering van een Management Buy Out

Overwegingen voor een Management Buy Out
MBO's hebben vaak een strategische achtergrond waarbij de motieven vanuit de onderneming zelf kunnen komen of vanuit het management.

Motieven vanuit de onderneming:
* Concernonderdelen die niet langer tot de core-business behoren worden verkocht aan het management
* Internationale ontwikkelingen pleiten voor afstoting van buitenlandse dochters
* Het verwerven van kasmiddelen op concernniveau
* Te lage performance van de dochteronderneming met perspectieven na verzelfstandiging
* Terugdraaien van een eerdere fusie bij uitblijven van synergie-effecten

Motieven vanuit het management:
* Er is geen opvolging vanuit de familie
* Bereiken van gespecialiseerde markten hetgeen binnen een groter geheel moeilijk te realiseren is
* Voorkomen van liquidatie van perspectiefvolle bedrijven of van probleemkinderen binnen een groter geheel
* Voorkomen van een "management-walk out"


Voor- en nadelen van Management Buy Out
Een voordeel van een MBO is dat de ondernemer die het bedrijf overneemt de onderneming goed kent. Ook de contacten met de leveranciers en klanten hoeven niet van de grond af te worden opgebouwd. Daar staat tegenover dat een goede manager niet altijd ook een goede ondernemer is. Ondernemerschap vraagt andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Daarom is een juiste voorbereiding essentieel voor het welslagen van de overname.

In het algemeen verdient het de voorkeur dat het initiatief tot een MBO uitgaat van de zittende aandeelhouders. De overnameprijs is dan redelijk en vaak zijn zittende aandeelhouders bereid tot financiŽle steun in de vorm van achtergestelde leningen en zogenoemde cum prefs (aandelen die bij voorrang dividend opleveren) en operationele steun in de vorm van opdrachten en orders. In veel gevallen speelt er een "gunningselement" mee, en verloopt de voorbereiding en overdracht in goede harmonie.

Financiering van een Management Buy Out
De financiering van een MBO is vrijwel altijd zwaar. De solvabiliteit is veelal zwak, terwijl er steevast ook een tekort aan zekerheden is. Door de werking van de Wet Kapitaalbescherming. art.2; 207C BW dient er bovendien een scheiding te worden aangebracht tussen de overnamefinanciering en de financiering van het bedrijfskapitaal.

De zwakke vermogenspositie en het gebrek aan zekerheden dienen te worden gecompenseerd door een goede cashflow: de overname moet worden gefinancierd uit de toekomstige omzet. Daarom zijn de niet-financiŽle factoren veelal bepalend voor het al dan niet slagen van de overname. Met name de marktomstandigheden, branche en concurrentiepositie zijn belangrijk. Een cruciaal element is de kwaliteit van het management na de overname.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites