Direct inloggen

Emailadres
Wachtwoord
Opslaan
twitter
Laden

Fiscaal: profiteren van de doorschuifregeling

Ondernemers binnen de IB sfeer (eenmanszaak, VOF, maatschap, CV) die hun bedrijf overdragen, moeten met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als u gebruikmaakt van de doorschuifregeling, hoeft dit niet.

Geen belasting over stakingswinst
De voorwaarden
Goedkeuring fiscus
Koper verder met oude boekwaarden
Onroerend goed en reserves
Niet direct doorverkopen
Delen van de onderneming
Onroerend goed en reserves


Geen belasting over stakingswinst
Met de doorschuifregeling kunt u uw onderneming - als het géén BV is - geruisloos overdragen aan uw opvolger. U hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de zogenaamde stakingswinst: het verschil tussen de boekwaarde van uw onderneming en de uiteindelijke overnamesom.
Ook de stille en fiscale reserves en de goodwill maken deel uit van de stakingswinst. Normaal gesproken wordt de stakingswinst opgeteld bij uw inkomen in het jaar van de overdracht en zou u er, exclusief vrijstelling, tot maximaal 52% inkomstenbelasting over moeten betalen.

De doorschuifregeling is in het leven geroepen om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Een tussentijdse afrekening zou de groei van een onderneming belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de financiën.

De voorwaarden
Aan de doorschuifregeling zijn een aantal voorwaarden verbonden:

  • U kunt uw bedrijf geruisloos doorschuiven naar een mededirecteur of werknemer die minimaal 36 maanden bij u in dienst is. Eventueel onbetaald verlof of zwangerschapsverlof worden hierbij meegeteld, aangezien er ook dan sprake is van een dienstverband.

  • De periode van 36 maanden kan worden verkort als de overdragende partij ten minste 1 jaar voor 45% of meer arbeidsongeschikt is, failliet is, surseance van betaling heeft aangevraagd, of overlijdt en de onderneming spoedig daarna wordt overgedragen.

Goedkeuring fiscus
De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten daartoe op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

Koper verder met oude boekwaarden
De kopende partij moet de onderneming voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een hogere schuld aan de overdrager op de balans, waardoor het ondernemingsvermogen van de overnemer niet zelden negatief zal worden. Dit heeft weer gevolgen voor het opbouwen van een oudedagsreserve, aangezien daarvoor een positief vermogen vereist is. Ook kan dit gevolgen hebben voor het aangaan van financieringen zoals lease overeenkomsten.

Onroerend goed en reserves
Overigens moet de overnemer ook overdrachtsbelasting betalen over de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van het bedrijf. Bovendien kan hij voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak meer maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Verder kan de oudedagsreserve alleen aan de fiscale partner worden overgedragen. Ook de terugkeerreserve valt buiten de geruisloze doorschuiving. Hierover moet worden afgerekend met de fiscus.

Niet direct doorverkopen
De onderneming mag - om speculatie met bijvoorbeeld het bedrijfspand te voorkomen - niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Zo moet de koper de onderneming minimaal drie jaar voortzetten. Mocht dit niet het val zijn, dan zal de verkoper alsnog moeten afrekenen. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.

Delen van de onderneming
De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming. In uitzonderingsgevallen kan hij ook worden toegepast op de delen van de onderneming die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn.

Niet geruisloos doorschuiven
Het is niet altijd verstandig om gebruik te maken van de doorschuifregeling. Heeft u bijvoorbeeld nog een verlies te verrekenen, dan kan het voordeliger uitpakken om wel af te rekenen over de stakingswinst. Bovendien heeft u recht op stakingsaftrek én kunt u bij een verzekeraar een aftrekbare koopsom ter grootte van de fiscale oudedagsreserve (FOR) voor een lijfrente afstorten. Daarnaast mag u voor de rest van de stakingswinst, afhankelijk van uw leeftijd, een aftrekbare koopsom lijfrente afstorten.Met dank aan Martijn Croon, partner bij het advieskantoor Croon & Magendans.

Stelling van de week

Overnames zijn makkelijker te financieren gezien het aanwezige kapitaal in de markt
Eens
Oneens
Plaats gratis uw zoekprofiel!
Bent u op zoek naar een bedrijf of wilt u juist uw bedrijf verkopen? Laat de Ondernemingsbeurs dan gratis voor u zoeken.

Handige sites